Rekomendacje

Firma Testkomp.pl realizowała dla SPARQ-Systems sp. z o.o. sp.k. testy aplikacji klient/serwer na Platformę Android w trybie zdalnym. Współpraca była zawsze oparta zarówno o dobą komunikację, jak i skuteczność działania na każdym etapie zlecenia. Zaangażowanie w prowadzony projekt, wykrywalność problemów przez firmę Testkomp.pl przyczyniło się do znaczącego zwiększenia jakości i wydajności testowanego dla nas produktu. Doświadczenie we współpracy z firmą Testkomp.pl pozwalają nam rekomendować ich jako profesjonalnego partnera biznesowego gwarantującego najwyższy poziom realizacji projektów.

Bartosz Masłowski, Prezes Zarządu SPARQ-Systems sp. z o.o.
Dziękuje za miłą współpracę, na pewno jeszcze się odezwiemy do Państwa. Życzę wielu sukcesów.
 
Sebastian Działo
Baskhurt Sp z o.o.
Współpraca od samego początku układa się znakomicie. Merytoryczna i fachowa obsługa, przyczynia się do ciągłego poszerzania zakresu współpracy o kolejne usługi informatyczne, będące przedmiotem zainteresowań firmy SMOL-BUD NIERUCHOMOŚCI.

Grzegorz Smoliński
Smol-Bud Nieruchomości
Testkomp.pl jest solidnym i godnym polecenia partnerem w dziedzinie profesjonalnych rozwiązań informatycznych.

Stanisław Głowacz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Młodych Internautów
Współpraca przebiegała szybko i sprawnie, częsty kontakt z Panem Piotrem umożliwił dogranie wszystkich szczegółów związanych z tworzeniem oraz obsługą mojej strony internetowej.

Justyna Bronowska
Aranżacja wnętrz, fotografia
Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w tworzeniu nowej strony Artlibitum. Przede wszystkim za cierpliwość, oraz profesjonalne podejście do indywidualnych potrzeb, dostosowanie nowych technik pod kątem specyfiki naszych działań artystycznych.
Życzę dalszych sukcesów.

Ewa Dymek-Kuś
Agencja Artystyczna "ARTLIBITUM"
Firma Testkomp.pl realizowała dla nas kompleksowe testy symulatorów lokomotyw (nowoczesnych narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych do profesjonalnych szkoleń maszynistów). Solidną stroną Firmy jest profesjonalny zespół cechujący się pełnym zaangażowanie w powierzone zadania. Usługi wykonywane są solidnie i terminowo, przy dobrej i sprawnej organizacji pracy. Z pełną odpowiedzialnością polecam Firmę Testkomp.pl jako rzetelnego partnera do współpracy w zakresie kompleksowego wykonawcy projektów informatycznych i testów oprogramowania komputerowego.

F.H.U. JMS
_
_
Hosting - Regulamin

Przed rejestracją konta należy zaakceptować poniższy regulamin.

Regulamin płatnych usług hostingowych

I. Postanowienia ogólne.

1. Definicje.

Klient - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

Konsument - Klient, który zawiera umowę z Testkomp.pl w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą.

Usługa - usługa świadczona:

· bezpośrednio przez Testkomp.pl,

· przez inny podmiot, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym celu przez Testkomp.pl,

· przez inny podmiot, za pośrednictwem Testkomp.pl na podstawie umowy, z której wynika pełnomocnictwo udzielone w tym celu Testkomp.pl przez Klienta.

 

Usługa - wskazana w treści Regulaminu usługa, której wykonawcą jest Testkomp.pl.

Regulamin - niniejszy Regulamin usług

Okres próbny - wskazany przez Testkomp.pl okres, w którym odpowiednia Usługa udostępniana jest Klientowi w sposób bezpłatny.

Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Testkomp.pl przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.

Opłata (abonamentowa) - uiszczane z góry przez klienta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie usługi świadczone w pewnym okresie.

Osoba trzecia - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której działanie, usługa lub pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z usług Tetskomp.pl.

Domena - unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie oferowane przez danego Rejestratora domen.

Aktywacja (usługi) - udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.

Spam - przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata.

Netykieta - kodeks zachowań, norm oraz zasad przyjętych do stosowania przez użytkowników sieci Internet.

2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne.

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne - jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dokonanie pierwszej zapłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi należy traktować jako datę, od której do łączącej strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.

II. Rejestracja usług, zawarcie umowy, jej zmiana oraz rozwiązanie.

3. Sposób zawarcia umowy.

 • O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej - rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach Testkomp.pl. Usługi są aktywowane na okres próbny wynoszący 7 dni w ciągu 48 godzin od daty wypełnienia formularza. Jeżeli w tym czasie Testkomp.pl uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.
 • Klient, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Testkomp.pl. W razie poniesienia przez Testkomp.pl jakiejkolwiek szkody, na skutek naruszenia przez Klienta używaniem nazwy Usługi praw osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.
 • Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Testkomp.pl do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem okresu próbnego, a także po dokonaniu opłaty abonamentowej. Jeżeli fakt wpisania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po okresie próbnym, w takiej sytuacji Testkomp.pl nie będzie miał obowiązku zwracać Klientowi uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Testkomp.pl wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, w którym Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Testkomp.pl wykonywana.
 • Testkomp.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy.
 • Po okresie próbnym Testkomp.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi poczty z fakturą pro forma. Z chwilą otrzymania wpłaty za Usługę na koncie Testkomp.pl wysyła Klientowi fakturę VAT. Jeżeli Klient nie jest zainteresowany wykupieniem Usługi i nie opłaci faktury pro forma, jego konto zostaje usunięte.
 • Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą Usługi na kolejne 7 dni. Otrzymanie przez Testkomp.pl w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi.
 • 7 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, Testkomp.pl wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 7 dni. Otrzymanie przez Testkomp.pl w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
 • Testkomp.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.).
 • Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonane przez Testkomp.pl odpłatnie.
 • Testkomp.pl ma prawo czasowo lub na stałe zablokować dostęp do wybranych usług Klientowi lub innym podmiotom.
 • Testkomp.pl ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny.

4. Ochrona danych osobowych.

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Testkomp.pl Usług oraz wystawienia dowodów księgowych.
 2. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 3. Testkomp.pl zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.
 4. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Testkomp.pl ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Testkomp.pl.
 5. Testkomp.pl może przechowywać oraz przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy współpracy:
  - nazwisko i imiona Klienta lub pełną nazwę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  - numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych
  - numer identyfikacyjny NIP w przypadku osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  - adres zameldowania lub adres prowadzenia działalności
  - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności
  - dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta
  - adresy elektroniczne Klienta
  - imię i nazwisko przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  - numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej
  Klient ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu usługi.
  Testkomp.pl w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Klienta.

5. Dokumenty księgowe. Stałość warunków.

 1. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Testkomp.pl wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 2. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
  Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że:
  • nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi,
  • rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu

6. Zmiany umowy.

 1. Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy od dnia wskazanego w punkcie 2 lit c) przez czas trwania okresu abonamentowego. Testkomp.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, np. gdy zapisy Regulaminu pozostawiają taką możliwość i są podyktowane ważną przyczyną wskazaną w Regulaminie, np. obowiązkiem dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego Testkomp.pl przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Klient mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Klienta przedstawionego Regulaminu.

7. Rozwiązanie umowy.

 1. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego wobec nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.
 2. Klient może odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej, z wyjątkiem takiej sytuacji.
  Testkomp.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie łamał Netykietę, wysyłał spam, działał na szkodę Testkomp.pl lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji Testkomp.pl nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Testkomp.pl wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Testkomp.pl wykonywana.
 3. Jedyną stroną odpowiedzialną za dane przechowywane na serwerze jest Usługobiorca co zwalnia z odpowiedzialności za te treści Testkomp.pl.
 4. W przypadku strat wynikłych przez nieprawidłowe użytkowanie serwera przez Klienta, Testkomp.pl ma prawo żądać odszkodowania.
 5. Klient ma prawo do zmiany długości abonamentu po zakończeniu okresu opłaconego.
 6. W związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną postanawia się:
  - zabrania się korzystania z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty e-mail,
  - zabrania się korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej,
  - zabrania się wysyłania korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail,
  - zabrania się wysyłania masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę.
  W przypadku otrzymania udokumentowanej informacji o złamaniu tego punktu konto użytkownika może zostać zablokowane, a odblokowanie może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania zgody na przesyłanie danej korespondencji do zgłaszającego złamanie regulaminu i polskiego prawa.
  Punkt ten ma na celu ochronę interesów wszystkich korzystających z usług - w przypadku "spamu" wysyłanego z Państwa serwera (dany numer IP) - może on zostać zablokowany przez innych dostawców, w konsekwencji spowoduje to niemożność wysyłania i otrzymywania zarówno przez Państwa jak i Państwa Klientów korespondencji do i od wszystkich Klientów danego operatora.
  Działania takie są niezależne od Testkomp.pl (konfiguracja serwerów u innych dostawców) i Testkomp.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów poczty w przypadku naruszenia tego punktu. Testkomp.pl może jedynie w przypadku wykrycia naruszenia tych zasad przez Klienta zablokować jego adres e-mail w celu ochrony pozostałych osób korzystających z serwera.
 7. Testkomp.pl jest upoważniony do natychmiastowego rozwiązania umowy gdy:
  - Klient będzie zalegał z opłatami abonamentowymi dłużej niż 21 dni
  - Klient naruszy warunki regulaminu
  - Klient będzie utrzymywał na serwerze treści erotyczne i/lub pornograficzne
  - Klient będzie działał na szkodę Testkomp.pl lub innych użytkowników sieci Internet
  - Klient będzie notorycznie łamał ogólnie przyjęte zasady netykiety, wysyłał spam
  W takim przypadku przepada wcześniej wniesiona opłata za dany okres rozliczeniowy.
 8. W przypadku rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany uregulować wszystkie niedokonane opłaty.
 9. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

III. Świadczenie usług.

8. Warunki szczegółowe świadczenia usług i Usług dostępowych.

 1. Testkomp.pl zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.
 2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi trwającego ponad 24 godziny, Testkomp.pl zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Tetskomp.pl nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie). Testkomp.pl zabrania także umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Testkomp.pl.
 4. Z chwilą wygaśnięcia abonamentu Usługi typu konto, tracą jednocześnie ważność wszystkie konta e-mail działające w domenie tej Usługi, niezależnie od długości opłaconego abonamentu.
 5. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta.
 6. Testkomp.pl w rozumieniu polskiego prawa nie świadczy usług telekomunikacyjnych, nie ponosi zatem odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, w szczególności jeśli:
  • nie jest inicjatorem transmisji,
  • nie wybiera odbiorcy danych oraz
  • nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 7. Klient korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko.
 8. Testkomp.pl zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych przez Klientów na serwerach. Dane zdobyte przez Pracowników Testkomp.pl, lub przez firmy współpracujące z Testkomp.pl, upoważnione do wypełnienia zadań niezbędnych do prawidłowego świadczenia usługi na rzecz Klienta (w trakcie prac technicznych lub administracyjnych) nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

IV. Odpowiedzialność i reklamacje.

9. Odpowiedzialność Testkomp.pl.

 1. Testkomp.pl ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które Testkomp.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Testkomp.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Testkomp.pl, za które ponosi odpowiedzialność.
 3. W razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego ponad 48 godzin, Testkomp.pl zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego Usługi o dzień za każde rozpoczęte przerwy ponad 48 godzin .
 4. Testkomp.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Testkomp.pl,
  • nieprawidłowego użytkowania Usług,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
   naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
  • siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),
  • działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.) na które Testkomp.pl nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
  • posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do Usług.
 5. Klient może dochodzić roszczeń na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

10. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  • Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  • nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Testkomp.pl, wskazanym na fakturze.
 3. Testkomp.pl rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

V. Postanowienia końcowe.

11. Postanowienia końcowe.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Testkomp.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Testkomp.pl Umów.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

 
up
_

Copyright © 2009-2022 TESTKOMP.PL All rights reserved.

Projekt i wykonanie Testkomp.pl