Strona domowa freelex

 
 
 
     
 
Jak odwołać się od decyzji administracyjnej

Postępowanie administracyjne jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Oznacza to, iż od wydanej decyzji organu I instancji przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu wyższej instancji. Jak się odwołać od decyzji i czego można się spodziewać w postępowaniu przed organem II instancji – tego dowiesz się czytając ten artykuł.

Wzór odwołania od decyzji administracyjnejProcedurę odwoływania się od decyzji administracyjnej regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wprawdzie przepisy szczególne mogą wprowadzać pewne odmienności w ramach poszczególnych postępowań (np. administracyjne rozgraniczanie nieruchomości), to w zasadzie model postępowania opiera się na tych samych założeniach. Organ I instancji ma obowiązek zamieścić w wydanej przez siebie decyzji pouczenie o możliwości wniesienia od niej odwołania w terminie 14 dni od otrzymania tej decyzji (o ile przepis szczególny nie przewiduje innego terminu). Od decyzji mogą odwołać się wyłącznie strony postępowania administracyjnego. Aby strona niezadowolona nie obawiała się negatywnych konsekwencji wniesienia odwołania (że więcej może straci niż zyskać na odwołaniu się od decyzji), wprowadzono zasadę, zgodnie z którą, organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Kiedy upływa termin do wniesienia odwołania
Czternastodniowy termin rozpoczyna się w następnym dniu po otrzymaniu decyzji. Przykładowo, jeżeli listonosz dostarczył Ci decyzję 10 maja to termin rozpocznie swój bieg 11 maja i zakończy się 24 maja. Dzień ten będzie ostatnim dniem, w którym będziesz mógł skutecznie wnieść odwołanie, poprzez złożenie pisma osobiście w urzędzie lub nadanie go listem na Poczcie Polskiej. Jeżeli termin będzie się kończył w dzień wolny od pracy to odwołanie będziesz mógł złożyć również w kolejnym dniu. Uwaga! Sobota nie jest dniem wolnym od pracy, tak więc jeżeli termin kończy się w ten dzień tygodnia, to nie czekaj z wysłaniem decyzji do poniedziałku! O tym, jak wyznaczyć datę uostatecznienia się decyzji przeczytasz tutaj.

Przesłanie odwołania prywatną firmą kurierską
Jeżeli skorzystasz z usług prywatnej firmy kurierskiej to dniem wniesienia odwołania nie będzie dzień nadania przesyłki, lecz dzień, w którym przesyłka dotrze do urzędu. Tak więc istnieje ryzyko, iż zanim przesyłka dotrze do urzędu, termin do wniesienia odwołania minie. W takich przypadkach, mimo naszej dobrej woli i chęci, odwołanie nie zostanie uwzględnione jako wniesione po terminie, a decyzja się uostateczni.

Jak wnieść odwołanie
Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej) poprzez organ, który wydał decyzję. Oznacza to, że jeśli odwołujesz się od decyzji np. Burmistrza, to pismo składasz w Urzędzie Gminy, a nie Urzędzie organu II instancji. O tym, który organ jest właściwy do rozpatrzenia twojego odwołania powinieneś zostać poinformowany w pouczeniu zamieszczonym w decyzji. Nie musisz sporządzać kopii swojego odwołanie dla pozostałych stron postępowania – wystarczy, że złożysz tylko oryginał swojego odwołania. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, że wynika z niego, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Co robi organ, poprzez który wniesiono odwołanie
Organ I instancji, do którego wniesiono odwołanie ma obowiązek poinformować o tym fakcie pozostałe strony postępowania. W terminie siedmiu dni ma obowiązek przesłać do organu II instancji odwołania oraz akta sprawy. Jednakże, jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony (ewentualnie jedna strona, lecz pozostałe strony wyrażą zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania), a urzędnicy którzy wydali decyzję uznają, że odwołanie to zasługuje w całości na uwzględnienie, mogą wydać nową decyzję, w której uchylą lub zmienią zaskarżoną decyzję. Od tak wydanej decyzji (wydanej w trybie tzw. autokontroli) również będzie przysługiwało prawo odwołania się na opisywanych powyżej zasadach.

Cofnięcie odwołania
Możesz cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Jednakże, organ ten może nie uwzględnić twojego wniosku jeżeli uzna, że prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.  

Postępowanie przed organem II instancji
Jeśli decyzja, od której się odwołałeś była natychmiastowo wykonalna, organ II instancji może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać jej rygor natychmiastowej wykonalności. Po przeprowadzeniu postępowania, organ odwoławczy wydaje decyzję, którą:
- utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji;
- uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy;
- uchyla decyzję organu I instancji i umarza postępowania toczące się w I instancji;
- umarza postępowanie odwoławcze;
Najczęściej stosowaną praktyką jest jednak uchylanie zaskarżonej decyzji organu I instancji i przekazywanie organowi I instancji sprawy do ponownego rozpatrzenia, ze względu na fakt, iż potrzebne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Niestety taka praktyka organów wyższej instancji przedłuża postępowanie i sprawia niejako, że postępowanie w sprawie zaczyna się praktycznie od początku.

Skarga na decyzję organu odwoławczego
Decyzja wydana przez organ II instancji będzie decyzją ostateczną tzn. nie będzie można się od niej odwołać do innego organu administracyjnego. Nie oznacza to jednak, że droga obrony twoich praw się kończy. Od decyzji takiej możesz mianowicie wnieść skargę do sądu administracyjnego.

 


Podobne tematy:
uprawnienia strony postępowania administracyjnego
pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym
co oznacza, że decyzja jest ostateczna / nieostateczna
decyzja administracyjna wydana w trybie autokontroli


Wzory pism:
pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym
wzór odwołania od decyzji administracyjnej

 

Powrót do listy artykułów

 

Aktualności

Uruchomiliśmy bazę kancelarii prawnych w podrozdziale Szukam prawnika. Każda kancelaria może bezpłatnie zamieścić swoje dane w bazie. Wystarczy wypełnić formularz i przesłać go na adres kontakt@freelex.pl Dodanie kancelarii nastąpi w ciągu 7 dni.

Ankieta

Jak oceniasz dostępność informacji i pomocy prawnej w Polsce?
 

 
     
   
 
Zadaj pytanie prawnikowi |Współtwórz portal |Wyszukiwarka prawników |Wzory pism |Misja portalu

Nota prawna: Materiały zamieszczone na stronie Freelex.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Ogólne informacje na tematy prawnicze w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady profesjonalnego prawnika. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów dostarczających informacje prawne oraz kontroli prezentowanych treści przez prawników, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania informacji oraz wzorów pism zamieszczonych na portalu Freelex.pl.


Copyright © 2016 freelex. All rights reserved. Projekt i wykonanie
Testkomp.pl - testy oprogramowania, serwis komputerowy, sieci komputerowe, strony internetowe, pozycjonowanie, outsourcing it, cyfrowa telewizja naziemna dvb-t - instalacje